مناقصه

مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل سازه بتنی، تیغه چینی و والپست به همراه میلگرد بستر بلوکهای شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام

شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل اسکلت بتنی، تیغه چینی و والپست بهمراه میلگرد بستر بلوک های شماره 11 و 13 پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت تهاتری به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.  ... ادامه مطلب