خانه گستر

مناقصات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل سازه بتنی، تیغه چینی و والپست به همراه میلگرد بستر بلوکهای شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام

شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل اسکلت بتنی، تیغه چینی و والپست بهمراه میلگرد بستر بلوک های شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت تهاتری به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید. 

لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایید.

1- مناقصه گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

2- مهلت شرکت در مناقصه: متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به دفتر فروش شرکت به نشانی : تهران، بزرگراه علامه جعفری،بلوار جهاد شمالی، خیابان ،۴۹ خیابان نصر ،۵ پلاک ۴۰ طبقه اول واحد فروش مراجعه نمایند .

3- نشانی پروژه: استان تهران، یافت آباد، خیابان شهید منصور عمرانی، پایین تر ازبیمارستان کودکان حکیم، پروژه آرا م – کارگاه شرکت تولیدی خانه گستر )سهامی خاص( میباشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید:

مهلت ثبت نام و دریافت مدارک به اتمام رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.