بیمارستان فومن

بیمارستان فومن

شرکت تولیدی خانه گستر در زمینه ی احداث ساختمان های درمانی بیمارستان اصلی فومن را به مساحت 10000 متر مربع به ... Read More